ERA pořádala seminář o aktivním stárnutí

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEvropská rozvojová agentura pořádala dne 9. července 2013 v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR odborný seminář s podtitulem Sociální inovace: Nové formy a přístupy k aktivnímu a plnohodnotnému stáří.

Seminář se uskutečnil v prostorách Kulturního centra Zahrada a byl primárně určen seniorům a osobám s nimi pracujícími. Cílem bylo informovat účastníky o různých možnostech trávení volného času, vzdělávání, ale i o možnostech pomoci pro seniory.

Zprávu ze semináře naleznete zde.

Odborný seminář o legislativě sociálního podnikání

Evropská rozvojová agentura pořádá v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR dne 1. srpna 2013 odborný seminář s podtitulem Legislativní aspekty sociálního podnikání v podmínkách ČR.

Seminář je určen zejména pro zástupce nestátních neziskových organizací, poskytovatele sociálních služeb a osoby činné v oblasti sociálního podnikání. Cílem semináře je představit různé formy legislativního ukotvení sociálních podniků v podmínkách ČR včetně dalších aspektů. Na semináři budou představeny sociální podniky z různých oblastí a budou diskutovány další aspekty této problematiky.

Seminář se uskuteční v sociálním podniku Café Bazaar na Praze 2 od 9:00. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánku s aktuálním programem naleznete zde. Registrovat se můžete vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Těšíme se na viděnou!

Seminář „Sociální inovace: Nové formy a přístupy k aktivnímu a plnohodnotnému stáří“

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

Evropská rozvojová agentura pořádá v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR dne 9. července 2013 odborný seminář s podtitulem Sociální inovace: Nové formy a přístupy k aktivnímu a plnohodnotnému stáří.

Seminář je zaměřen zejména na osoby pečující o seniory a na seniory samotné. Cílem je informovat účastníky o současných možnostech prožití aktivního a plnohodnotného stáří za využití nových metod a inovací. Diskutovány budou možnosti celoživotního vzdělávání, sociální poradenství, volnočasové aktivity či využití informačních technologií.

Seminář se uskuteční v Kulturním centru Zahrada na Praze 11 od 9:00.

Pozvánku s aktuálním programem naleznete zde. Registrovat se můžete vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Těšíme se na viděnou!

ERA uspořádala mezinárodní workshop o sociálním plánování a aktivním stárnutí

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

Evropská rozvojová agentura uspořádala dne 5. a 6. června 2013 v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z prostředku ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, mezinárodní workshop na téma sociálního plánování a aktivního stárnutí.

K hlavním cílům dvoudenního workshopu patřilo informování účastníků o různých způsobech spolupráce v sociální oblasti mezi jednotlivými sektory (veřejným, soukromým a nevládním) prostřednictvím přenosu zahraničního know-how a zkušeností a výměna názorů v oblasti aktivního stárnutí. Workshop byl tematicky zaměřen na řešení problémů v oblasti sociální péče a zabýval se především problematikou sociálního plánování, komunitního přístupu a aktivního stárnutí.

Zprávu z workshopu naleznete zde.

EDA organized a seminar on new trends in individual care

Under the project „Current trends and social innovation in the long term and direct care“ European Development Agency organized on May 28th, 2013 a seminar on the topic Social innovations in practice: New trends in social care.

The seminar was held in the Community Centre Prádelna and was primarily intended for people caring for a close person. The aim of the seminar was to inform participants about the various possibilities of individual care and about the possible coordination of institutional, community and individual care.

The seminar was opened by the representatives of the City District Prague 5 who introduced the concept of community care in the district, together with the current situation in social services planning in Prague 5. Practical insight was presented by the social worker who talked about the field work. The director of the civic association Pohoda presented possible alternatives to institutional care, above all protected housing, personal assistance or educational programs. Šárka Petrášová, manager of Club Pohoda, completed the presentation of Lucie Mervardová with further remarks. This presentation was followed by a film screening Manual of assistance that showed practical examples of personal assistance to physically disabled people.

The afternoon part discussed further possibilities of individual care. Jan Šlosárek from the civic association Společnost Duha talked about various aspects of protected housing. Ivana Pešatová from the same organization focused on the issue of independent living as one of the possibilities of providing assistance to mentally disabled people.  Their presentation was followed by an interesting discussion on the obstacles of further development of individual care in the Czech Republic, such as lack of public awareness about the issue, lack of the support from the public sector and incomplete coordination among different service providers. The participants also discussed the issue of care allowances, especially in the context of their (in)effective use and (in)efficient follow-up controls.

ERA představila možnosti individuální péče v ČR

Evropská rozvojová agentura v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR pořádala dne 28. května 2013 odborný seminář s podtitulemSociální inovace v praxi: nové trendy v sociální péči.

Seminář se uskutečnil v prostorách Komunitního centra Prádelna a byl primárně určen osobám pečujícím o osobu blízkou. Cílem bylo informovat účastníky o různých možnostech individuální péče, jakož i o možnostech kombinace potenciálu ústavní, komunitní a individuální péče.

Nejprve na semináři hovořili zástupci Úřadu Městské části Prahy 5, kteří představili koncept komunitní péče včetně plánu rozvoje sociálních služeb a jeho dočasných úspěchů a limitů. Pohled z praxe přinesl příspěvek sociální pracovnice, která se věnovala problematice depistáží a práce v terénu. Na tuto zkušenost navázala ředitelka občanského sdružení Pohoda o.s., která účastníkům představila možné alternativy institucionální péče, které organizace Pohoda nabízí. Jedná se především o chráněné bydlení, osobní asistenci, denní stacionář či vzdělávací programy, které slouží jako doplněk ústavní péče. Prezentaci paní ředitelky Lucie Mervardové doplňovala paní Šárka Petrášová, manažerka Klubu Pohoda. Dále následovalo promítání filmu společnosti Asistence zaměřující se na poskytování osobní asistence osobám trpícím mentálním či tělesným postižením. Video s názvem Manuál asistence účastníkům názorně ukázalo, jak poskytovat osobní asistenci osobám na mechanickém vozíku.

Odpolední část zahájil pan Šlosárek z občanského sdružení Společnost Duha o.s., který navázal na dopolední program doplněním informací o možnostech chráněného bydlení. Paní Ivana Pešatová ze stejné organizace se poté věnovala problematice samostatného bydlení jako jedné z možností zajištění pomoci osobám s mentálním postižením. Na závěr semináře následovala bohatá diskuse na téma individuální péče v České republice, v rámci které bylo upozorněno na určité překážky rozvoje této péče. Jedná se především o nedostatečnou informovanost veřejnosti o této problematice, nedostatečnou podporu ze strany státu a o neúplnou koordinaci jednotlivých poskytovatelů služeb. Zároveň byla v rámci semináře diskutována problematika příspěvků na péči, především v kontextu jejich (ne)efektivního čerpání a následné (ne)dostatečné kontroly. Catering celé akce byl zajištěn sociálním podnikem Mlsná kavka.

Tímto Vás srdečně zveme na dvoudenní mezinárodní workshop, který se uskuteční ve dnech 5-6. června 2013. První den workshopu bude věnován tematice sociálního plánování a plánování sociálních služeb (pozvánku s aktuálním programem najdete zde), druhý den workshopu se projektové konsorcium účastní Závěrečné konference projektu PLAS (aktuální program konference najdete zde). Na obě akce jste srdečně zváni!

Mezinárodní workshop „Policy making v oblasti sociální péče“

V rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR pořádá Evropská rozvojová agentura mezinárodní workshop s podtitulem „Policy making v oblasti sociální péče: spolupráce napříč sektory?“

První den workshopu se uskuteční ve středu 5. června 2013 v konferenčních prostorách sociálního podniku Café Therapy, který bude také zajišťovat catering v průběhu celého dne. Workshop je určen především pro zástupce úřadů samosprávných celků, jejich zaměstnance a představitele nestátních neziskových organizací.

Cílem workshopu je za účasti zahraničních expertů v sociálních inovacích informovat účastníky o různých možnostech spolupráce v sociální oblasti mezi veřejným, soukromým a nevládním sektorem za účelem adresného řešení místních socioekonomických výzev a problémů v sociální oblasti. V rámci mezinárodního workshopu budeme hovořit o rozhodovacím procesu a o problematice tzv. „policy making“ v Polsku včetně současné situace v České republice.

V průběhu druhého dne workshopu se projektové konsorcium zúčastní mezinárodní konference projektu PLAS zaměřeného na aktivní stárnutí, která se uskuteční na Staroměstské radnici dne 6.června 2013.

Účast na workshopu je bezplatná.

Pozvánku s aktuálním programem naleznete zde.
Registrovat se můžete zde.

Jakékoliv dotazy prosím směřujte na tuto emailovou adresu: katerina.svobodova@eracr.cz

Těšíme se na Vás.
ERA tým