Možnosti využití informačních technologií v sociální péči

Evropská rozvojová agentura v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pořádala dne 8. a 9. dubna 2014 dvoudenní workshop s podtitulem ICT v dlouhodobé péči.

K hlavním cílům dvoudenního workshopu patřilo informování účastníků o různých způsobech využití informačních a komunikačních technologií v rámci poskytování sociální péče. Workshop byl tematicky zaměřen na přenos zkušeností a inovací v oblasti sociální péče a využití ICT k jejímu zefektivnění.

Program prvního dne workshopu zahájil pan Jiří Schlanger, který hovořil o smyslu elektronizace sociálních služeb, která vzhledem ke složitosti správy informací umožní udržitelnost všech systémů. Zmínil také důležitost sběru a zpracování informací, které jsou nezbytné k efektivnímu řízení, a to na všech úrovních. Dalším vystupujícím byl John Skouse, manažer sociální péče ve skotském Midlothianu, který představil využití systémů telepéče pro seniory. Pan Skouse zmínil počáteční problémy při implementaci těchto systémů v letech 2007-2008, které však byly následovány úspěšnými instalacemi těchto zařízení a vedly k plné spokojenosti všech zúčastněných subjektů. Telepéče se tak stala standartní možností poskytování dlouhodobé péče a má veliký potenciál k dalšímu rozvoji. K dopolednímu programu patřila také přednáška Jerzyho Bogdana Jaholkowskiho z Parku vědy a technologií, který hovořil o implementaci platformy Emp@tia do systému sociální péče v Polsku. Cílem vytvoření a zavedení této spojené databáze je zefektivnění transferu informací mezi příjemci, orgány veřejné zprávy a ostatními institucemi zapojenými do systému sociální péče. Toto inovativní řešení by mělo vést k optimalizaci procesů ve veřejné správě, k novým možnostem poskytování služeb, vyřešení problému zneužívání dávek a zmenšení administrativní zátěže pro všechny zainteresované subjekty.

Odpolední program zahájila paní Vanya Taneva z Národní organizace pacientů, která hovořila o elektronizaci zdravotnictví v Bulharsku. Paní Taneva zmínila positiva i negativa ve vývoji této oblasti a zdůraznila nezbytnost konceptu telezdraví. Paní Renáta Endrštová a paní Miloslava Žižková z Ústavu sociálních služeb Praha 4 se ve svých příspěvcích věnovaly použití informačních technologií v praxi. Paní Endrštová se zaměřila na přínos a porovnání počítačových programů pro pečovatelskou službu a paní Žižková prezentovala zavedení a využití informačních technologií v organizaci ze širšího pohledu s důrazem na benefity záznamových zařízení, tzv. terminálů. Na konci prvního dne workshopu měli účastníci možnost si pod dozorem manažerky sociálních služeb paní Kosařové prohlédnout tísňovou péči Areion. Během celého dne odpovídali vystupující na dotazy a komentáře účastníků.

Druhý den workshopu se uskutečnil v prostorách Domova seniorů Háje. Účastníci měli možnost si zařízení prohlédnout a s paní ředitelkou Zavadilovou diskutovat o rozličných tématech. V průběhu dne se hovořilo o zkušenostech jednotlivých partnerů s důrazem na provázanost zdravotní a sociální péče, centra denních služeb či aspektu dobrovolníků. Odpolední část byla zaměřena na diskusi o využívání informačních technologií v zařízeních poskytujících dlouhodobou péči. Na závěr druhého dne workshopu se uskutečnilo interní zasedání výboru.

Účastníci shledali workshop velice přínosným a ocenili jeho teoretickou i praktickou část. Téma informačních technologií bude dále diskutováno na semináři, který se dne 13. května 2014 uskuteční v prostorách kavárny Krásný ztráty.

Komentáře jsou zakázány.